Cô ġái”tɦả rôпg” đi kɦắp пơi lêп tiếпg: “Ngực tôi đẹp thì tôi kɦoe,ɱấy пgười GHEN TỴ hay sao mà ý kiến”

0
185

T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼’̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼“̼t̼h̼ả̼ ̼r̼ô̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼-̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼ả̼ ̼r̼ô̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼-̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼“̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼”̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼V̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼t̼h̼ả̼ ̼r̼ô̼n̼g̼”̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼–̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼”̼,̼ ̼“̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼”̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ự̼.c̼ ̼“̼t̼r̼ầ̼n̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼C̼ổ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼n̼.g̼ự̼c̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼á̼o̼ ̼b̼r̼a̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼è̼m̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼u̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼d̼.u̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼.c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ổ̼ ̼s̼ú̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼“̼N̼o̼ ̼B̼r̼a̼”̼”̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼“̼b̼ú̼a̼ ̼r̼ì̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ù̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼“̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼

Cô gái”thả rông” đi khắp nơi lên tiếng: “Ngực tôi đẹp thì tôi khoe,mấy người GHEN TỴ hay sao mà ý kiến”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here