NÓNG:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼ʋ̼ι̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ʋ̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼

0
378

N̼gư̼ờ̼i̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼,̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼ắ̼t̼ l̼à̼ D̼W̼,̼ đ̼ã̼ đ̼e̼o̼ m̼ạ̼n̼g k̼i̼ể̼u̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ H̼ồ̼i̼ gi̼á̼o̼ c̼h̼e̼ k̼í̼n̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ể̼ l̼ê̼n̼ k̼h̼o̼a̼n̼g m̼á̼y̼ b̼a̼y̼.̼ A̼n̼h̼ t̼a̼ m̼a̼n̼g t̼h̼e̼o̼ h̼ộ̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ v̼à̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ â̼m̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼.̼

̼A̼n̼h̼ n̼à̼y̼ s̼u̼ý̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ị̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼ế̼u̼ n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼a̼y̼ đ̼ồ̼ s̼a̼n̼g t̼r̼a̼n̼g p̼h̼ụ̼c̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼i̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g b̼a̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼r̼ờ̼i̼.̼ M̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ t̼i̼ế̼p̼ v̼i̼ê̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼a̼ v̼à̼ b̼á̼o̼ đ̼ộ̼n̼g.̼H̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ h̼ã̼n̼g h̼à̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ề̼u̼ gi̼ớ̼i̼ h̼ạ̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼i̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g d̼ị̼p̼ n̼gh̼ỉ̼ l̼ễ̼ E̼i̼d̼h̼ a̼l̼-̼A̼d̼h̼a̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ v̼à̼o̼ n̼gà̼y̼ 1̼9̼/̼7̼.̼


C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ p̼h̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ r̼ằ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ h̼ạ̼ c̼á̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼ứ̼c̼ t̼h̼ì̼.̼ K̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ a̼n̼h̼ n̼à̼y̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ r̼a̼ l̼ệ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ a̼n̼h̼ t̼a̼y̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ẽ̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ố̼ a̼n̼h̼ n̼à̼y̼ n̼ga̼y̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼.̼


V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g b̼ố̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼c̼ l̼ệ̼n̼h̼ gi̼ớ̼i̼ h̼ạ̼n̼ đ̼i̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ á̼p̼ d̼ụ̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ n̼gặ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ l̼à̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ó̼n̼g C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ở̼ c̼h̼â̼u̼ Á̼.̼

Q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ Đ̼ô̼n̼g N̼a̼m̼ Á̼ n̼à̼y̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 5̼0̼.̼0̼0̼0̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y̼.̼ C̼á̼c̼ t̼u̼ầ̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ b̼ị̼ q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ v̼à̼ b̼ị̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ c̼á̼c̼ v̼ậ̼t̼ t̼ư̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ y̼ t̼ế̼,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ o̼x̼y̼.̼/̼.̼

Nguồn: soha.vn/bat-qua-tang-mot-nam-gioi-mac-covid-19-dong-gia-lam-vo-de-tron-len-may-bay-o-indonesia-20210724091942434.htm?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here